شرایط مرجوعی

لباس زیر به دلیل حساس بودن و آلرژی زا بودن و رعایت بهداشت به هیچ عنوان مرجوعی ندارد

( در انتخاب خود کاملا دقت را داشته باشید)